Historia oddziału lubelskiego

Oddział lubelski PSNNPR

Odział lubelski powstał 20 września 1992 r. W spotkaniu założycielskim, które odbyło się w siedzibie Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w Lublinie, wzięło udział 16 osób należących do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zamieszkałych w województwach: lubelskim, tarnobrzeskim i radomskim. Do Zarządu oddziału weszli: Prezes – mgr Alina Krawczak, V-ce prezes lek med. Dariusz Kłeczek, sekretarz, Dorota Mazurek, skarbnik- mgr Lidia Jantoń oraz członek zarządu – lek med. Ewa Baszak. Do komisji Rewizyjnej weszli: mgr Urszula Dudziak, mgr Anna Delekta, mgr Zofia Dziedzic. Oddział organizował i prowadził szkolenia dla różnych grup zawodowych oraz środowisk tj: nauczycieli różnych specjalności (szkolenie w Centrum Edukacji Medycznej i w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli), uczniów szkół średnich (liceum ekonomiczne, szkoła gastronomiczna), studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Rolniczej, Akademii Medycznej oraz dla słuchaczek Medycznego Studium Zawodowego.

Dzięki dużemu zaangażowaniu członków oddziału (Z. Dziedzic) oraz z pomocą p. A. Cichockiego, lek. Wojewódzkiego (dr Marciniaka), została uruchomiona poradnia NPR przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, na Al. Kraśnickich 100 w Lublinie, która działała kilka lat. Potem niestety została zlikwidowana. Prezes oddziału mgr Alina Krawczak wzięła udział w 1994 roku w audycji na temat NPR, zorganizowanej przez TVP Lublin. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia prowadzone przez członków oddziału w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny na KUL, w Archidiecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w Lublinie oraz kursy przedmałżeńskie dla studentów Akademii Rolniczej. W ramach Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, przeszkolono wiele osób zainteresowanych NPR. Prowadzono kursy dla użytkowników i dla nauczycieli NPR I i II stopnia. Opracowano również materiały zawierające opis metody angielskiej do pracy w poradniach przedmałżeńskich.

 

Kursy dla użytkownika
Lata Liczba osób
1989 – 1991 58
1991 – 1993 44
1993 – 1995 52
1995 – 1997 57
1997 – 1999 52
1999 – 2001 51
2001 – 2003 44
2003 – 2005 34
2005 – 2007 38
2007 – 2009 45
Ogółem 475
Kursy na nauczyciela NPR
I stopnia
Rok Liczba osób
1991 11
1993 18
1994 15
1996 24
1997 21
1998 21
Ogółem 110
Kursy na nauczyciela NPR
II stopnia
Rok Liczba osób
1994 14
1996 23
1997 21
1998 9
Ogółem 67

 

Materiały i wygłoszone prelekcje przez członków oddziału lubelskiego, pracujących przy Archidiecezjalnym Studium Życia Rodzinnego:

 • Prowadzenie warsztatów dla Doradców Życia Rodzinnego w latach 2003 – 2006.
 • Opracowanie materiałów:
  • zeszyt ćwiczeń „Naturalne planowanie Rodziny. Cykle miesiączkowe – obserwacja i interpretacja” PSNNPR Oddział Lubelski
  • zeszyt obserwacji objawów płodności „Naturalne Planowanie Rodziny. Metoda objawowo- termiczna”
 • Prowadzenie, co roku prelekcji dla VI roku kleryków nt. Naturalnego Planowania Rodziny.

 

W 2002 roku, 16 lutego odbyły się kolejne wybory do władz Zarządu oddziału lubelskiego, w wyniku, których, Prezesem została dr Edyta Gałęziowska, Vice-prezesem – dr Urszula Dudziak, skarbnikiem – dr Alina Deluga, a sekretarzem dr Anna Irzmańska –Hudziak. Oddział zaczął się prężnie rozwijać, stawiając sobie głównie za cel zwiększenie szkoleń dla studentów, oraz rozwój działalności naukowej w różnych zakresach NPR.

Kursy dla studentów różnych kierunków
Rok I stopień
Liczba osób
II stopień
Liczba osób
Kurs dla użytkownika
1996 18
199726
199824
199920
200128
200232-KUL12-KUL
20078-KUL6-KUL
200827-KUL22
200828-Sandomierz28-Sandomierz
200962-KUL20-KUL
Ogółem15766138
Osoby prowadzące dr n.med A.Deluga, dr Urszula Dudziak, położna E. Sadecka (Sandomierz)

 

Działalność Naukowa oddziału Lubelskiego

W 2000 roku Alina Deluga, obroniła na Pomorskiej Akademii Medycznej rozprawę doktorską, opartą o karty obserwacji cykli kobiet (n=1427). Temat rozprawy: „Charakterystyka dwufazowych cykli miesiączkowych kobiet na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji”.

Nasi członkowie pracują również w zespołach redakcyjnych czasopism naukowych oraz krajowych zespołach naukowych tj:

 • Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny - członkami są dr Alina Deluga i dr Urszula Dudziak (od 2006)
 • Zespół redakcyjny kwartalnika „Życie i Płodność” - członek dr Alina Deluga (od 2007)

Nauczyciele NPR i instruktorzy prowadzą również zajęcia z zakresu metod planowania rodziny dla studentów Instytutu Nauk o Rodzinie na KUL oraz na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Lekarskim (jako zajęcia fakultatywne) na UM w Lublinie.

 

Ćwiczenia z Metod planowania rodziny dla studentów w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL.

W roku 2001 wprowadzono dla studentów INoR KUL ćwiczenia "Metody planowania rodziny", w wymiarze 60 godz. Początkowo były to zajęcia fakultatywne dla IV r., ale zainteresowanie studentów sięgało niemal 100%. Następnie przy poparciu Ks. bp. S. Stefanka wskazującego na potrzebę odpowiedniego przygotowania studentów do praktyk z narzeczonymi podjęto decyzję, by zajęcia były obligatoryjne. Przeniesiono je na III rok studiów, a obecnie - II licencjacki.

W związku z 10-leciem istnienia INoR, możemy dziś mówić o kilkuset osobach przeszkolonych w zakresie metod planowania rodziny. Zajęcia z metod planowania rodziny prowadzą: dr hab. Urszula Dudziak (instruktor NPR), dr Joanna Płońska (nauczyciel NPR), mgr Agnieszka Zaremba (nauczyciel NPR), mgr Renata Krupa (nauczyciel NPR-prowadziła zajęcia do 2008 r).

 

Sympozja

Ważnym wydarzeniem zainicjowanym przez Oddział Lubelski PSNNPR wraz z Katedrą Środowiskowej Opieki Zdrowotnej AM w Lublinie oraz Urzędem Wojewódzkim w Lublinie było zorganizowanie w marcu 2005 roku jednodniowego sympozjum naukowego "Zdrowie kobiety a nowe trendy i technologie w metodach rozpoznawania płodności".

Innym wielkim przedsięwzięciem na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat NPR było sympozjum naukowe nt: „Naturalne planowanie rodziny- szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?”, zorganizowane przez Instytut Nauk o Rodzinie KUL, 9 grudnia 2008 r.

Sympozja cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i zgromadziły sporą liczbę uczestników (około 500 osób), zaowocowały również wydaniem ciekawych pozycji książkowych tj:

 • Naturalne planowanie rodzin - wybrane zagadnienia,(red.) U. Dudziak i A. Deluga, Szczecinek 2006,
 • R. Domżał-Drzewicka i E. Gałęziowska, Nowoczesne metody rozpoznawania płodności, Lublin 2007,
 • Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, (red.) ks. W. Wieczorek, E. Flader, R. Krupa, J. Płońska, A. Zaremba, Lublin 2008.

Książki promujące NPR, przygotowane przez członków oddziału lubelskiego:

 • U. Dudziak, Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli, Częstochowa 2000 i 2002,
 • U. Dudziak, Miłość, małżeństwo i co dalej, Częstochowa 2001,
 • U. Dudziak, Życie Rodzina Wychowanie, Warszawa 2009,
 • A. Zaremba, B. Zaremba, Szkoła miłości, czyli jak po ślubie nie być samotnym?, Lublin 2007

Artykuły dotyczące zagadnień NPR i fizjologii płodności

 • Irzmańska A., Deluga A., Zagadnienie naturalnego planowania rodziny w przygotowaniu studentów Wydziału Pielęgniarskiego do promowania zdrowia, Pielęgniarstwo – nowe obszary i nowe problemy, Materiały z Konf. Nauk., Lublin 1995, s. 149-152.
 • Deluga A., Szymański Z., Nauczanie samoobserwacji cykli miesiączkowych kobiet szansą dla rozpowszechniania planowania rodziny przez położne, Materiały z Konferencji Naukowej „Położnictwo u progu XXI wieku”, Lublin 19-20 marca 1999, Iwanowicz-Palus G.,(red.)s. 230-232
 • Deluga A., Charakterystyka dwufazowych cykli miesiączkowych kobiet na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji, Naturalne Planowanie Rodziny, 2000, 6, s. 8.
 • Deluga A., Szymański Z., Charakterystyka fazy płodności w cyklach miesiączkowych w zależności od wieku kobiet na podstawie objawów dostępnych samoobserwacji, Medycyna Wieku Rozwojowego, 2001, suplement I do nr 4, s. 89 – 92.
 • Gałęziowska E., NPR w treściach kształcenia pielęgniarek rodzinnych, Naturalne planowanie Rodziny, 2001 R.9 nr 6, s.5-6
 • Gałęziowska E., Promocja naturalnego planowania rodziny - wyzwaniem dla położnych, Medycyna Wieku Rozwojowego 2001 t. 5 nr 4 supl. 1, s. 239-247
 • Gałęziowska E., Nauczanie naturalnego planowania rodziny, Pielęg. i Położ. 2002 nr 3, s. 10-11
 • Deluga A., Wykorzystanie wyników badań z zakresu cyklu miesiączkowego kobiet w edukacji zdrowotnej, Zdrowie Publiczne (3/4), 113, 2003, s. 272-276.
 • Deluga A, Szymański Z., Obserwacja bólu i plamienia owulacyjnego w cyklu miesiączkowym kobiety, Annales, Vol. LIX, Suppl. XIV, N 1, Lublin 2004, s. 396-401.
 • Deluga A., Szymański Z., Metodyka samoobserwacji objawów cyklu miesiączkowego, w: Płodność i planowanie rodziny. (red.) Z. Szymański, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 2004,s.65–76.
 • Deluga A, Kachaniuk H, Haber A., Knowledge of natural Family planning methods among engaged couples as a determinant of health promotion programme realized by a family/community nurse/midwiew, Health promotion. Theoretical and practical aspects. Red. N. Gazdek, M. Sygit, Lublin 2005, s. 367-371
 • Deluga A., Metody planowania rodziny oparte na samoobserwacji objawów płodności. Prezentacja badań cyklu miesiączkowego, w: Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia, (red.), U. Dudziak, A. Deluga, Fundacja "Nasza Przyszłość", Szczecinek 2006
 • Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Dodatkowa owulacja w świetle współczesnej wiedzy o kobiecej płodności i jej powiązania z kalendarzykiem małżeńskim. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 178-181
 • Gałęziowska E., Stasiak E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Jakie korzyści na co dzień można uzyskać, stosując samoobserwację głównych objawów płodności?. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 182-185
 • Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Wstępna diagnostyka cyklu miesiączkowego - na podstawie analizy głównych objawów płodności. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 186-189
 • Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Znaczenie obserwacji głównych objawów płodności w okresie planowania ciąży. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 190-192
 • Deluga A. Rola pielęgniarek i położnych w promocji metod NPR, „Naturalne Planowanie Rodziny”, 2006, 5-6, s.11.
 • Dudziak U, Naturalne planowanie rodziny integralną częścią „Nauk o Rodzinie”. W: Nauki o Rodzinie. Tradycje i perspektywy edukacyjne. (Red.) G. Koszałka i M. Stopikowska. Gdańsk 2007 s. 197-215
 • A. Deluga, Biomedyczne aspekty NPR. Samoobserwacja, w: Naturalne Planowanie Rodziny, red. Ks. W. Wieczorek i wsp. Publikacja z serii Centrum Badań nad Rodziną, Tom II, wyd. Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2008, s. 151-160.

Prace magisterskie podejmujące tematykę NPR:

 • INoR KUL 2004 - Kształtowanie się związków uczuciowych w małżeństwach stosujących naturalne metody planowania rodziny, Kozikowski Jarosław
 • INoR KUL 2005 - Metody regulacji poczęć a komunikacja w małżeństwie bez dzieci. Na podstawie badań małżonków, Wysocka Joanna
 • INoR KUL 2006 - Metody planowania rodziny w czasopismach kobiecych na przykładzie miesięcznika "Claudia" z roku 2004, Angielczyk Maria
 • INoR KUL 2006 - Czynniki wpływające na płodność człowieka na podstawie wypowiedzi maturzystów szkół lubelskich, Stebelska Anna
 • UM Lublin 2009 - Motywy wyboru metod planowania rodziny przez studentów lubelskich uczelni, Anna Aftyka
 • INoR KUL 2009 - Metody Naturalnego Planowania Rodziny w realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa małżeństw "Domowego Kościoła” , Kowalik Justyna
 • UM Lublin 2010 - Wiedza kobiet w wieku rozrodczym na temat planowania rodziny, Iwona Włodarczyk