Serdecznie zapraszamy

Rodzina

odwiedzających na naszą stronę do zapoznania się z oferowanymi przez nas propozycjami. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych chcących nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny (NPR) do wzięcia udziału w proponowanych przez nas kursach. Polecamy również linki, do ciekawych stron, które dostarczają profesjonalnej i szerokiej wiedzy nt. różnych aspektów dotyczących życia i płodności. Zachęcamy do lektury zamieszczonych artykułów.

 

Wprowadzenie w problematykę Naturalnego planowania rodziny.

 

Jan Paweł II - Evangelium vitae 97:

"Dzieło wychowania do życia obejmuje formację małżonków do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wymaga ona, zgodnie ze swym prawdziwym znaczeniem, aby małżonkowie byli posłuszni wezwaniu Bożemu i działali jako wierni wyraziciele Jego zamysłu: ma to miejsce wówczas, gdy decydują się wielkodusznie otworzyć rodzinę na nowe życie i zachowują postawę służby nawet wtedy, gdy z poważnych przyczyn i zgodnie z prawem moralnym postanawiają unikać tymczasowo lub na czas nieokreślony nowych narodzin. Prawo moralne zobowiązuje ich w każdym przypadku do panowania nad skłonnościami instynktu i namiętnościami oraz do szanowania praw biologicznych wpisanych w ich osoby. Właśnie taki szacunek uprawnia, w duchu służby odpowiedzialnemu rodzicielstwu, do stosowania naturalnych metod regulacji płodności: są one coraz bardziej precyzyjne z naukowego punktu widzenia i stwarzają konkretne możliwości podejmowania decyzji zgodnych z wartościami moralnymi."

W 1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia wydała zalecenia promujące naturalne planowanie rodziny, które zostało określone w języku angielskim (fertility awareness methods). Po polsku tłumaczy się to pojęcie, jako “metody rozpoznawania płodności”, chociaż w dosłownym tłumaczeniu oznacza ono “metody uświadamiania płodności”. Proponowane metody, polegają na prowadzeniu przez kobietę samoobserwacji cyklu miesiączkowego tzn. (objawów obiektywnych i subiektywnych towarzyszących fazie płodności i fazom niepłodności), w celu świadomego dostosowania czasu współżycia małżeńskiego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Metody naturalnego planowania rodziny (NPR), nabierają dziś szczególnego znaczenia. Stanowią one zarówno szansę, jak i alternatywę dla rozpowszechnionej obecnie wśród społeczeństw mentalności antykoncepcyjnej.

Stosowanie metod NPR:

  • pomaga w zaplanowaniu i przygotowaniu się do poczęcia dziecka, poprzez dokładne wyznaczanie okresu płodności,
  • ma istotne znaczenie we wczesnej diagnostyce chorób kobiecych,
  • może być stosowane w cyklach nieregularnych oraz w różnych okresach szczególnych życia kobiety tzn: po porodzie, podczas karmienia piersią, w klimakterium, po zaprzestaniu stosowania środków antykoncepcyjnych,
  • jest dostępne, dzięki swej prostocie i braku kosztów dla osób z różnych środowisk, w tym niewidomych i nie umiejących czytać i pisać,
  • uwzględnia oboje małżonków, a nie tylko jednego
  • wyrabia umiejętność kierowania sobą i panowania nad sferą biologii,
  • rozwija dojrzałość i kulturę seksualną, wytwarza atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania,
  • wywiera korzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i prokreacyjnych,
  • nie powoduje konfliktu sumienia, ze względów moralnych jest do zaakceptowania przez wszystkie kultury i religie.

Wyniki badań z różnych krajów (Austria, USA) wskazują, że rodziny, w których małżonkowie stosują NPR cechują się większą stabilnością i harmonią, a rozwody występują rzadziej. Metody NPR wpisują się w działania związane z upowszechnianiem ekologicznego i zdrowego stylu życia oraz przyczyniają się do promocji zdrowia i dobrobytu społecznego.