Szanowni Państwo !


 

 

 Uprawnienia i obowiązki nauczyciela NPR


  Uprawnienia i obowiązki nauczyciela NPR:   wg. Regulamin szkolenia Nauczycieli i Instruktorów metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia (zatwierdzony przez ZG na 13 kwietnia 2013 r)

 Zadaniem nauczycieli NPR metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia zwanej dalej metodą, jest upowszechnianie naturalnego planowania rodziny przez prowadzenie poradnictwa w tym zakresie.

 Ze wzglądu na stopień wyszkolenia rozróżnia sią:

-Nauczycieli - uprawnionych do nauczania indywidualnego lub prowadzenia kursów dla użytkowników metody, wygłaszania prelekcji, współpracy przy prowadzeniu kursów szkoleniowych. Nauczycielem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada wykształcenie co najmniej średnie, nie budzi zastrzeżeń pod wzglądem etycznym, ukończyła kurs dla Nauczycieli NPR i pomyślnie złożyła egzamin I i II stopnia. Po zdaniu egzaminu II stopnia nauczyciel otrzymuje dyplom uprawniający do nauczania metody.

-Instruktorów - Nauczycieli uprawnionych ponadto do prowadzenia kursów dla kandydatów na Nauczycieli NPR oraz szkoleń Nauczycieli.

 Po uzyskaniu dyplomu Nauczyciel NPR jest zobowiązany do uczestniczenia w corocznych szkoleniach, mających na celu uaktualnianie jego wiedzy fachowej. Szkolenia te organizowane są przez Zarządy Oddziałów dla wszystkich Nauczycieli z terenu Oddziału (także dla tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia). Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat, przedłużający uprawnienia do indywidualnego nauczania metody na kolejne dwa lata. Przerwa w odbywaniu szkoleń w ciągu dwóch lat powoduje dla Nauczyciela utratą uprawnień do indywidualnego nauczania metody.

 Nauczyciel, który nie uczestniczył w żadnej formie szkolenia przez kolejne dwa lata traci uprawnienia do nauczania metody, nawet pomimo usprawiedliwienia swojej nieobecności. Ponowne nabycie uprawnień nastąpuje po odbyciu szkolenia.
 wg. Regulamin szkolenia Nauczycieli i Instruktorów metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia (zatwierdzony przez ZG na 13 kwietnia 2013 r.)